Obchodné podmienky

Obsah:  
1. Úvodné ustanovenia 8. Vernostný HUDYpartner program
2. Objednávanie tovaru 9. Hodnotenie zákazníckej spokojnosti
3. Cena, potvrdenie objednávky a doprava, platobné podmienky, prepravné/dodacie podmienky 10. Ochrana osobných údajov
4. Dodacie lehoty 11. Právne subjekty predávajúceho
5. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy  12. Záverečné ustanovenia
6. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok 13. Odstúpenie od kúpnej zmluvy - vzor
7. Základné pravidlá nákupu   

1.     Úvodné ustanovenia

1.1. Predávajúci je obchodná spoločnosť HUDYsport a. s., Bynovec 138, 405 02 Děčín, Česká republika, IČ: 272 68 560, DIČ: CZ27268560, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Ústí nad Labem, pod spisovou značnou B 1605 (ďalej primerane len "predávajúci" alebo „HUDYsport a. s.“). Spoločnosť HUDYsport a. s. prostredníctvom  právnych subjektov uvedených pod bodom 11.1. týchto všeobecných obchodných podmienok prevádzkuje nákupný web portál/ e-shop na stránke www.hudysport.sk (ďalej primerane aj „nákupný portál“).

        Kontaktné údaje predávajúceho:

        Vybavovanie objednávok a informácií: pondelok – piatok od 09:00 – 17:00 hod. okrem dní pracovného pokoja a sviatkov. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.hudysport.sk.

1.2. Spotrebiteľ je osoba, ktorá má možnosť prezerať si tovar na stránke nákupného portálu. Spotrebiteľ má možnosť si po dôkladnom naštudovaní vlastností tovaru a akceptovania týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj „VOP“) záväzne objednať vybraný tovar a zaplatiť za neho kúpnu cenu. (ďalej „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“)

1.3. Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, on-line chatu (prípadne adresného listu či ponukového katalógu). Uzatvorením zmluvy na diaľku sa rozumie záväzná objednávka s povinnosťou platby.

 2.     Objednávanie tovaru

2.1. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v nákupnom portáli predávajúceho. Kupujúci má možnosť riadne sa oboznámiť s hlavnými vlastnosťami tovaru (popis tovaru), prípadne doplnkovými službami tovaru (tovar prispôsobený alebo namontovaný na mieru) ešte pred kúpou. Prípadné doplnkové informácie o vlastnostiach tovaru poskytne predávajúci na žiadosť kupujúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

2.2. Objednávku je kupujúci oprávnený vykonať bez registrácie na nákupnom webe predávajúceho. Odoslaním objednávky s povinnosťou platby kupujúci a predávajúci uzatvárajú zmluvu na diaľku. Objednávka je riadne odoslaná, ak obsahuje všetky požadované údaje - názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu s DPH, dodaciu, fakturačnú adresu, meno a priezvisko a e-mailový a telefonický kontakt na spotrebiteľa.
Po vykonaní objednávky obdrží kupujúci e-mail o prijatí objednávky, ktorý slúži ako potvrdenie uzavretia zmluvy na diaľku. V prípade problémov s objednávkou bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať.

2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s kupujúcim predovšetkým v prípade:

  • vypredania tovaru v dobe medzi pravidelnými aktualizáciami skladových zásob na internetovom obchode www.hudysport.sk.
  • nemožnosti dodania tovaru z dôvodu jeho odcudzenia, či poškodenia.
  • zjavnej chyby v cene tovaru, za ktorú sa pokladá najmä zistenie rozdielu medzi cenou zvyčajnou a cenou uvedenou na www.hudysport.sk, pokiaľ nebude u daného tovaru celkom určite uvedené, že sa jedná o „mimoriadnu zľavu“, alebo „akciu“. 
     


3.  Cena, potvrdenie objednávky a doprava, platobné podmienky, prepravné/dodacie podmienky

3.1. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Všetky ceny v internetovom obchode sú uvádzané vrátane príslušnej sadzby DPH.

3.2. Po odoslaní záväznej objednávky dostane kupujúci automatické potvrdenie o zaradení jeho objednávky do systému predávajúceho, vrátane čísla prideleného k objednávke. Toto číslo je kupujúci povinný uvádzať pri prípadnom ďalšom kontakte s predávajúcim ohľadne objednaného tovaru. Po prijatí objednávky do systému predávajúceho bude kupujúci kontaktovaný zákazníckym systémom predávajúceho o stave jeho objednávky.

3.3. Platbu za objednaný tovar je možné uskutočniť prostredníctvom dobierky. V prípade zvolenia spôsobu platby na dobierku je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu objednaného tovaru v hotovosti pri prevzatí tovaru. Zásielka bude kupujúcemu doručená nasledujúci pracovný deň (v prípade, že je tovar skladom) po expedícii tovaru na adresu, ktorú uviedol pri objedávaní tovaru. Pre urýchlené prevzatie tovaru je vhodné uvádzať vždy adresu, na ktorej je kupujúci počas dňa k zastihnutiu. V prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese uvedenej v objednávke, bude tovar doručený na poštu. Tovar je predávajúcim zasielaný len na území Slovenskej republiky a prostredníctvom Slovenskej pošty.

3.4. Pri preberaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + poštovné a balné. V prípade kúpy tovaru na dobierku aj cenu za poskytnutie služby kúpy na dobierku, resp. manipulačný poplatok.

3.5. Spôsob doručenia tovaru je kupujúci oprávnený zvoliť si sám a to prostredníctvom formulára objednávky v e-shope, alebo pri inom spôsobe komunikácie s predávajúcim.
 


4.     Dodacie lehoty

4.1. Termín dodania tovaru závisí od druhu objednaného tovaru. Vo všeobecnosti je však termín dodávky tovaru od 2 do 7 pracovných dní, najneskôr do 9 dní odo dňa jeho záväzného objednania. Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec spotrebiteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

4.2. V prípade ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy (potvrdenia záväznej objednávky s povinnosťou platby) a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, má kupujúci spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.3   Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, alebo ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne a preukázateľne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci.

4.4  Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 4.2. alebo bodu 4.3., predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.
 


5.     Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

5.1.  Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci (spotrebiteľ), právo odstúpiť od zmluvy (vrátiť tovar) bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru.
Vyššie uvedené právo kupujúceho však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci musí v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy vrátiť predávajúcemu všetky plnenia, ktoré na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je možné, berie kupujúci na vedomie, že pokiaľ ním vrátený tovar bude napr. poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, alebo nebude vrátený vrátane všetkého príslušenstva (záručný list, manuál, obal, originálne popisné štítky výrobcu apod.), vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, prípadne s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Nárok na úhradu týchto nákladov je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Tieto náklady predávajúceho môžu v 
niektorých prípadoch dosiahnuť aj plnú kúpnu cenu tovaru.

5.2. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci oprávnený uplatňovať nárok na vrátenie tovaru len u toho právneho subjektu (spoločnosti HUDYsport), u ktorého bol tovar podľa predajných dokladov zakúpený. Zoznam právnych subjektov (predávajúcich spoločností HUDYsport) vrátane kontaktných údajov je uvedený v bode 11.1. týchto VOP.

5.3. Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle v 14 dňovej lehote, a to výlučne prostredníctvom vzorového formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy, viď. príloha č. 1 týchto VOP. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje.

5.4. Do 14 dní od odovzdania alebo doručenia Odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. V prípade zaslania musí byť tovar kupujúcim zaslaný štandardným balíkom bez dobierky. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. K tovaru je nutné priložiť kópiu dokladu o nadobudnutí tovaru (faktúru) a kópiu Odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vzorové odstúpenie od kúpnej zmluvy tvorí prílohu č.1 týchto VOP.

5.5. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

5.6. Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od chvíle, keď mu bolo doručené odstúpenie od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. V prípade vrátenia len časti tovaru z objednávky budú kupujúcemu vrátené len pomerné náklady na jeho doručenie. Predávajúci však nie je povinný vrátiť peniaze kupujúcemu skôr, ako mu je vrátený tovar odovzdaný. Ak ponúka predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich.

5.7.  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) poskytovanie služieb, pokiaľ s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
b) dodávka tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na odchýlkach finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
c) dodávka tovaru upraveného podľa prianí kupujúceho, alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu,
d) dodávka audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil kupujúci ich originálny obal.

 


6.     Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

6.1. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho z chybného plnenia upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je zverejnený na nákupnom portály www.hudysport.sk.7.     Základné pravidlá nákupu

      Tovar je zasielaný len na územie Slovenské republiky.

      Ceny tovaru sú vrátane všetkých daní a poplatkov okrem nákladov na doručenie tovaru.

      Jednotlivé formy zliav nie je možné kombinovať. Zľavy sa nesčítajú.

      Všetky podané objednávky sú považované za záväzné.

      Každá objednávka dostane registračné číslo, pod ktorým bude vedená až do vybavenia.

      O stave objednávky je kupujúci v priebehu jej vybavenia informovaný prostredníctvom informačných emailov zasielaných predávajúcim na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

      Ceny platia do konca kalendárneho mesiaca a ponuka platí do vypredania zásob.

      Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a reklamačným poriadkom.

  • Všetky osobné údaje uvedené kupujúcim pri registrácii či v objednávke podliehajú ochrane osobných údajov a budú použité iba na vybavenie objednávky (vrátane hodnotenia spokojnosti). 

 

 


8.     Vernostný HUDYpartner program

8.1. Kupujúci, ktorý vykoná riadnu registráciu na www.hudysport.sk sa stáva členom vernostného HUDYpartner programu.

8.2. Pre nakupovanie v elektronickom obchode je každému členovi HUDYpartner programu vytvorený na www.hudysport.sk zákaznícky účet. Prístupové údaje k zákazníckemu účtu sú kupujúcemu zaslané na emailovú adresu uvedenú v rámci registrácie. Pre uplatnenie vernostné zľavy v rámci on-line nakupovanie na www.hudysport.sk je nutné sa prihlásiť k svojmu používateľskému účtu.

8.3. Pre nakupovanie v kamenných predajniach HUDYsport je každému členovi HUDYpartner programu vystavená vernostná HUDYpartner karta. Pre uplatnenie vernostnej zľavy na predajniach je nutné predložiť obsluhe HUDYpartner kartu.

8.4. Všetky nákupy vykonané členom HUDYpartner programu prostredníctvom on-line zákazníckeho účtu alebo prostredníctvom vernostnej HUDYpartner karty sa načítajú do jeho zákazníckeho účtu. Celková hodnota nákupov je rozhodujúca pre nastavenie príslušnej vernostné zľavy.

8.5. Viac o vernostnom HUDYpartner programu tu: (odkaz)
 


9.     Hodnotenie zákazníckej spokojnosti

9.1. V rámci zlepšovania kvality poskytovaných služieb a ponúkaného tovaru používa predávajúci nižšie uvedený softvérový nástroj pre zisťovanie a vyhodnocovanie zákazníckej spokojnosti. V rámci vyhodnocovania  spokojnosti sú zákazníkovi zasielané hodnotiace formuláre. Zasielanie týchto hodnotení môže zákazník kedykoľvek zrušiť alebo požiadať spätne o výmaz svojich hodnotení.

9.2. Kupujúcemu je na základe jeho objednávky zaslaný na ním uvedenú emailovú adresu HUDY hodnotiaci formulár tovaru, v rámci ktorého je vyzvaný k ohodnoteniu tovaru ktorý bol súčasťou jeho objednávky. V prípade vyplnenia, je hodnotenie z tohto formulára použité a zobrazené v detaile vybraného produktu ako recenzia tovaru na www.hudysport.sk. Možnosť zrušiť zasielanie HUDY hodnotiaceho formulára má kupujúci priamo v tomto formulári alebo kontaktovaním zákazníckeho centra na info@hudysport.sk.

9.3 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. Viac o službe Overené zákazníkmi

 


10.   Ochrana osobných údajov

10.1 Jednou z priorít spoločnosti HUDYsport a.s. je dodržovanie zásad zabezpečenia osobných údajov podľa štandardov nariadenia EU 2016/679 (GDPR) o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Viac o zásadách ochrany osobných údajov.

10.2 Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súladu s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (GDPR). Spoločnosť HUDYsport a.s. je registrovaným správcom osobných údajov, všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a skvalitňovanie ponúkaných služieb.


11.  Právne subjekty predávajúceho

11.1. Spoločnosť HUDYsport a. s. prevádzkuje nákupný web portál/e-shop na stránke www.hudysport.sk prostredníctvom týchto subjektov:

·        HUDYsport a. s., Děčín, Bynovec 138, 405 02, IČ: 27268560, +420 412 589 961, kontakt: info@hudy.cz. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Ústí nad Labem, oddiel B., vl. č. 1605.

·        HUDYsport, Banská Bystrica, Janka Kráľa 4, 974 01, Slovenská republika, IČO: 36059285, kontakt: Jiří Mazal, +421 484 127 740, banskabystrica@hudysport.sk.  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 8255/S.

·        HUDYsport, Bratislava, Vysoká 34/36, 811 01, Slovenská republika, IČO: 32889798, kontakt: Štefan Kuchár, +421 415 624 490, bratislava.vysoka@hudysport.sk. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č.  13465/L.

·        HUDYsport, Bratislava, Miletičova 3/a, 821 08, Slovenská republika, IČO: 35689757, kontakt: Vlado Ceniga, +421 255 644 803, bratislava.obchodna@hudysport.sk. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 10940/B.

·        HUDYsport, Košice, Hlavná 67, 040 01, Slovenská republika, IČO: 36814644, kontakt: Ing. Tomáš Vaverčák, +421 556 220 607, kosice@hudysport.sk.Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vl. č. 20186/V.

 ·        HUDYsport, Žilina, Národná 16, 010 01, Slovenská republika, IČO: 32889798, kontakt: Štefan Kuchár, +421 415 624 490, zilina@hudysport.sk. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 13465/L.


 

12.   Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu tovaru (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší tovar, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný predávajúcim a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodnú inak.

12.2. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

12.3. Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27.

12.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom. V prípade, ak sa ukážu niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

12.5. Tieto VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na ich zmenu, úpravu, alebo nahradenie, s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky tovaru a potvrdením (odkliknutím) súhlasu so znením VOP na www.hudysport.sk. pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., a tiež že sa oboznámil s a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.

12.6. VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 1.1.2016 a použijú sa na objednávky doručované cez nákupný portál po tomto dátume.
 


Príloha č. 1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy – vzor

 

Predávajúci:

Názov a adresa príslušnej predajne HUDYsport podľa predajného dokladu

 

 

Kupujúci:

Meno a priezvisko kupujúceho:

Adresa, telefón, email kupujúceho:

Číslo bankového účtu kupujúceho:

 

 

Vec: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Oznamujem Vám, že podľa ustanovenia § 7 ods. 1 v spojení s § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov odstupujem od kúpnej zmluvy, ktorou som od Vašej spoločnosti kúpil tovar:

 

  - Číslo objednávky

  - Kód a názov tovaru

 

 

 

Dátum:

 

 

  ...........................

  podpis kupujúceho

Prihláste sa k odberu newslettera Neuniknú Vám najlepšie novinky a akcie

Pridanie zlyhalo
Zpracování
Na zadanú emailovú adresu bol zaslaný email, kde pridanie potvrdíte

Zásady ochrany osobných údajov
Prečítajte si prosím Zásady ochrany osobných údajov na stránke pre ochranu osobných údajov