Etický kódex

Základné princípy fungovania skupiny HUDYsport.

Základné princípy fungovania skupiny HUDYsport

Už od samého začiatku sa venujeme rozvoju firmy, portfóliu výrobkov a službám s maximálnou náležitou starostlivosťou a s vedomím, že s peniazmi prichádza aj zodpovednosť a iba ekonomický profit nemôže byť cieľom nášho snaženia. Pri aktivite ako je horolezectvo sú vyžadované vysoké morálne vôľové vlastnosti a mravné princípy a naším cieľom bolo premietnuť tieto princípy aj v obchodovaní.

Dochádza tak ku skutočnému naplneniu jedného z našich poslaní - ponúkať našim zákazníkom zážitky, v spojení s výrobkami, ktoré zodpovedajú tým najvyšším nárokom. A to nielen z pohľadu kvality, ale tiež s dôrazom na minimálnu ekologickú a spoločenskú záťaž. Preto sme už od začiatku zameraní na prémiový segment, prémiové značky s veľkým dôrazom na výber zamestnancov. Lebo v spolupráci s tými najlepšími máme vyššie záruky nielen v kvalite výrobkov, ale aj v službách a zodpovednosti značiek za životné prostredie, zodpovednosti spoločenskej v zmysle náležitej starostlivosti.

Skupina HUDYsport spoločne s celou franchisingovou sieťou si kladie za cieľ spolu s prémiovým postavením značky na trhu a poskytovaním služieb v segmente outdooru prispieť k tomu, aby všetka jej činnosť a činnosť jej členov a zamestnancov bola nielen v súlade s právom, ktorého dodržiavanie chápe ako základnú povinnosť svoju i svojich členov, ale aj v súlade so všeobecne uznávanými etickými zásadami podnikania, najmä s normou „CODES OF CONDUCT“ a „OECD“.

Cieľom etického kódexu franchisingovej skupiny HUDYsport je deklarovať vôľu jej členov dodržiavať túto normu správania nielen pri rokovaniach medzi členmi, ale aj v ich dennej praxi a vzťahoch s ostatnými subjektmi vytvárajúcimi podnikateľské prostredie, a prispieť tak ku kultivácii podnikateľského prostredia a prehlbovanie transparentnosti a partnerstva.

Etický kódex značky HUDY sa jej členovia zaväzujú dodržiavať nielen vo vzťahoch medzi sebou, ale aj vo vzťahoch so svojimi obchodnými partnermi. Etický kódex HUDY je morálnym záväzkom každého jej člena.

Všetci členovia skupiny HUDY sa zaväzujú riadiť týmito pravidlami správania:

V oblasti vytvárania priaznivého podnikateľského prostredia

 • v obchodnej súťaži jednať slobodne v medziach medzinárodne uznávaných pravidiel poctivého obchodu,
 • svojimi postojmi a správaním v obchodných vzťahoch vytvárať atmosféru dôvery a korektnosti,
 • dištancovať sa od akéhokoľvek poskytovania výhod alebo odmien potenciálnym zákazníkom, verejným orgánom, verejným zariadeniam alebo iným zástupcom takýchto orgánov, ktoré nie sú v súlade so zákonmi alebo s dobrými obchodnými mravmi.

V oblasti napĺňania požiadaviek právneho poriadku ako minimum etiky

 • považovať dodržiavanie zákona za základný predpoklad vytvárania priaznivého podnikateľského prostredia;
 • vytvárať image svojich organizácií a svojho podnikania na zodpovednosti, dôveryhodnosti, spoľahlivosti a zákonnom jednaní;
 • dôsledne plniť uzatvorené zmluvy, dohody a záväzky;
 • považovať platobnú morálku za os obchodných vzťahov a základ zdravého podnikateľského prostredia.

V kvalite produkcie a environmentálnom dosahovaní cieľov

 • vyvíjať a ponúkať výrobky a služby v požadovanej kvalite, bezpečnosti a šetrné k životnému prostrediu a zdraviu;
 • dbať na výber dodávateľov:
  • u ktorých pri výrobe nedochádza k porušovaniu základných ľudských a pracovných práv, najmä v týchto oblastiach:
   1. nedodržiavaní minimálnej mzdy
   2. nezaučení nových zamestnancov
   3. zamestnávaní bez pracovnej zmluvy
   4. neoprávnenej výpovede
   5. neoprávnenej zrážky zo mzdy
   6. mzdy pod úrovňou „living wage“
   7. nadmerný rozsah nadčasov
   8. nútené nadčasy
   9. detská práca
   10. nezabezpečenie zdravotnej starostlivosti
   11. nedostatočná ventilácia
   12. nedostatočné hygienické podmienky
   13. postih zamestnancov pri vznesení sťažností na pracovné podmienky
  • u ktorých sú zaistené podmienky nezávadného pracovného prostredia
  • ktorí svojou výrobou minimálne zaťažujú alebo vôbec nezaťažujú životné prostredie
  • ktorí sa riadia základnými nariadeniami smernice OECD
 • presadzovať politiku plynulého zlepšovania všetkých opatrení k ochrane zdravia, bezpečnosti a životného prostredia s cieľom dosahovať priaznivejšie parametre než stanovia platné právne normy;
 • dosahovať prosperitu na princípoch udržateľného rozvoja a podporovať preventívny prístup k ochrane životného prostredia;
 • poskytovať maximálne záruky za kvalitu svojich výrobkov a služieb.

Vo vzťahu k akcionárom a spoločníkom

 • zaobchádzať spravodlivo so všetkými akcionármi, spoločníkmi a členmi, vrátane minoritných, pestovať s nimi dobré vzťahy a chrániť ich práva;
 • pri riadení spoločností dôsledne aplikovať princípy otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti a Kódex správy a riadenia spoločností založený na princípoch OECD;
 • konať otvorene a poskytovať všetky relevantné informácie užitočné pre svojich členov a partnerov, vrátane finančnej situácie, výkonnosti, vlastníctva a riadenia spoločnosti.

Vo vzťahu k zamestnancom

 • dbať na dôstojné zamestnávateľské podnebie, úctu k zamestnancom, na ich informovanosť, spravodlivé odmeňovanie, zvyšovanie kvalifikácie, bezpečnosť a hygienu práce;
 • dbať na dôstojné zamestnanecké prostredie, nepripúšťať akúkoľvek diskrimináciu v rozpore s právom a medziľudskými vzťahmi;
 • podporovať racionálne zlepšovanie životného a pracovného prostredia zamestnancov firmy;
 • viesť svojich zamestnancov k čestnému jednaniu, slušnosti a osobnej zodpovednosti.

V oblasti protikorupčných opatrení

 • aktívne vystupovať proti korupcii všetkých foriem, vrátane úplatkov a vydierania;
 • poskytovať vzdelávanie zamestnancov v oblasti podnikateľskej etiky a protikorupčných opatrení;
 • uplatňovať ochranu oznamovateľov korupčného konania a pozitívne motivovanie zamestnancov v odhaľovaní korupčného správania v spoločnosti.