Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok platia pre nákup v internetovom obchode www.hudysport.sk a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

OBSAH:

1. Úvodné ustanovenia  7.  Základné pravidlá nákupu
2. Objednávanie tovaru 8.  Vernostný program EVEREST
3. Cena, platobné podmienky, prepravné podmienky, produkt 9.  Hodnotenie zákazníckej spokojnosti
4. Dodacie lehoty 10. Ochrana osobných údajov
5. Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy  11. Spracovanie cookies
6. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok 12. Záverečné ustanovenia

1. Úvodné ustanovenia 

 1.1. Predávajúci je obchodná spoločnosť 64 s.r.o., so sídlom Soblahovská 3161, 911 01 Trenčín, IČO: 54586321, DIČ: 2121730842, IČ DPH: SK2121730842 (ďalej primerane len "predávajúci"). Obchodná spoločnosť 64 s.r.o prevádzkuje nákupný web portál/ e-shop na stránke www.hudysport.sk (ďalej primerane aj „nákupný portál“).

Kontaktné údaje predávajúceho:
E-mail: trencin@hudysport.sk
telefón: +421 910 626 600
Vybavovanie objednávok a informácií: pondelok – piatok od 08:00 – 16:00 hod. okrem dní pracovného pokoja a sviatkov. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.hudysport.sk.

1.2. Spotrebiteľ je osoba (ďalej „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“), ktorá má možnosť prezerať si tovar na stránke nákupného portálu. Spotrebiteľ má možnosť si po dôkladnom naštudovaní vlastností tovaru a akceptovania týchto obchodných podmienok záväzne objednať vybraný tovar a zaplatiť za neho kúpnu cenu.

1.3. Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, online chatu (prípadne adresného listu či ponukového katalógu). Uzatvorením zmluvy na diaľku sa rozumie záväzná objednávka s povinnosťou platby.

2. Objednávanie tovaru

2.1. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky spotrebiteľom v nákupnom portáli predávajúceho. Spotrebiteľ má možnosť riadne sa oboznámiť s hlavnými vlastnosťami tovaru (popis tovaru), prípadne doplnkovými službami tovaru (tovar prispôsobený alebo namontovaný na mieru) ešte pred kúpou. Prípadné doplnkové informácie o vlastnostiach tovaru poskytneme prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

2.2. Objednávku je spotrebiteľ oprávnený vykonať bez registrácie.

Odoslaním objednávky s povinnosťou platby spotrebiteľ a predávajúci uzatvorili zmluvu na diaľku.

Objednávka je riadne odoslaná, ak obsahuje všetky požadované údaje – názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu s DPH, dodaciu, fakturačnú adresu, meno a priezvisko a e-mailový a telefonický kontakt na spotrebiteľa.

Po vykonaní objednávky obdrží spotrebiteľ e-mail o prijatí objednávky, ktoré slúži ako potvrdenie uzavretia zmluvy na diaľku.

V prípade problémov s objednávkou bude predávajúci spotrebiteľa bezodkladne informovať.

2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s kupujúcim predovšetkým v prípade:

• vypredania tovaru v dobe medzi pravidelnými aktualizáciami skladových zásob na internetovom obchode www.hudysport.sk.

• nemožnosti dodania tovaru z dôvodu jeho odcudzenia, či poškodenia.

• zjavnej chyby v cene tovaru, za ktorú sa pokladá najmä zistenie rozdielu medzi cenou zvyčajnou a cenou uvedenou na www.hudysport.sk, pokiaľ nebude u daného tovaru celkom určite uvedené, že sa jedná o „mimoriadnu zľavu“, alebo „akciu“.

3. Cena, platobné podmienky, prepravné podmienky, produkt

 3.1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Všetky ceny v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH 20%.

V prípade, ak si spotrebiteľ zvolí spôsob platby prevodom na účet predávajúceho je kúpna cena ním vybraného tovaru splatná najneskôr do 3 dní od odoslania zálohovej faktúry (prostredníctvom e-mailu) obsahujúcej údaje o objednanom tovare, cene tovaru + informácie bankového účtu pre uskutočnenie prevodu platby. Kúpna cena podľa vyššie uvedeného sa považuje za zaplatenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. V prípade ak ani do 7 pracovných dní odo dňa prijatia záväznej objednávky s povinnosťou platby nie je kúpna cena tovaru zaplatená kúpna zmluva sa bez ďalšieho ruší. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa táto podmienka považuje za rozväzovaciu podmienku v kúpnej zmluve. V prípade ak kúpna cena nebude uhradená v lehote podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Doručením odstúpenia od zmluvy spotrebiteľovi sa kúpna zmluva od počiatku ruší.

Objednávky odosielané do zahraničia: takéto objednávky sú realizované výlučne po úhrade vopred na bankový účet predávajúceho (v eurách).

3.2. Pri preberaní tovaru platí spotrebiteľ cenu za tovar + poštovné a balné a prípadne cenu za poskytnutie služby kúpy na dobierku, resp. manipulačný poplatok.

3.3. Spôsob doručenia je spotrebiteľ oprávnený  zvoliť si sám a to prostredníctvom formulára objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie s predávajúcim. 

3.4. Objednaný tovar je možné odobrať tiež formou osobného odberu na vybrané kamennej predajni a to iba v prípade, že všetok tovar z objednávky je na vybranej predajni skladom. Preposielanie tovaru k odberu medzi jednotlivými predajňami nie je možné.

3.5. V prípade osobného odberu tovaru na vybrané kamennej predajni je platba za tovar realizovaná v hotovosti alebo platobnou kartou. Ako alternatívu k hotovosti je možné použiť tiež HUDY darčekovú poukážku. Tovar bude možné vyzdvihnúť priamo na prevádzke vybrané predajne na základe výzvy na vyzdvihnutie zaslanej emailom prípadne oznámené telefonicky pracovníkom predajne. Tovar je nutné vyzdvihnúť do 3 dní od oznámenia. Na základe osobné do zmluvy možno lehotu na vyzdvihnutie predĺžiť.

3.6. Tovar, ktorý je skladom na kamennej predajni HUDYsport je možné si prostredníctvom webových stránok tiež na danej predajni rezervovať. Rezervácia je platná do konca nasledujúceho otváracieho dňa vybrané HUDYsport predajne. Na tovar rezervovanej prostredníctvom webových stránok a následne zakúpené na kamennej predajni HUDYsport sa nevzťahuje právo odstúpiť od zmluvy.

4. Dodacie lehoty

4.1. Termín dodania tovaru závisí od druhu objednaného tovaru. Vo všeobecnosti je však termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 7 pracovných dní, najneskôr do 14 dní odo dňa jeho záväzného objednania. Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec spotrebiteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

4.2. V prípade ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy (potvrdenia záväznej objednávky s povinnosťou platby) má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.3. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa bodu 4.2 a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

4.4. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci.

4.5. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 4.3 alebo bodu 4.4, predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.

4.6. Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na Vás ako kupujúceho vo chvíli, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba výnimkou prepravcu prevezme tovar do fyzickej držby. Bez toho, aby boli dotknuté Vaše práva voči prepravcovi, však riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na Vás odovzdaním tovaru prepravcovi, ak prepravcu poveríte prepravou Vy osobne v prípade ak Vám možnosť prepravy neponúkol predávajúci.

5. Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy 

5.1. Právo na odstúpenie od zmluvy

5.1.1 Máte právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa:

a) keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar alebo ak sa:

b) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný

c) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu

d) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku (kúpnej zmluvy/ potvrdenia záväznej objednávky s povinnosťou platby) sa považuje za zachovanú v prípade ak bolo odstúpenie od zmluvy odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa pís. a) až d) tohto bodu.

Právo na odstúpenie od  zmluvy uzatvorenej na diaľku ste oprávnený uplatniť jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Soblahovská 3161, 911 01 Trenčín alebo emailom trencin@hudysport.sk, +421 910 626 600; alebo ste na tento účel oprávnený využiť vzorový formulár (príloha dole) na odstúpenie od zmluvy.

5.1.2 Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

5.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby budú Vám ako spotrebiteľovi (kupujúcemu) vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. A to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom Slovenskej pošty. Predpokladaný odhad takýchto nákladov je 10,- € (kuriér).

V prípade, že prevzatý tovar nevyhovuje kvalitatívne alebo sa nezhoduje s tovarom, ktorý spotrebiteľ objednal, predávajúci zabezpečí jeho vyzdvihnutie na náklady predávajúceho, a to najneskôr do ukončenia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

(Ustanovujú sa povinnosti spotrebiteľa v prípade odstúpenia od zmluvy, najmä jeho povinnosť vrátiť tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy predávajúcemu a zodpovednosť za nadmerné opotrebenie tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním. Spotrebiteľ musí mať možnosť po doručení tovaru odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od spotrebiteľa sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, napríklad zakúpené oblečenie by mal spotrebiteľ len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, čo prezumuje povinnosť vrátiť tento tovar s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.)

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť, ak:

a) objednaný tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu,

c) vystavená cena produktu bola chybná

d) tovar nebol skladom

5.4. Orgánom dohľadu nad poskytovaním predajom tovaru/ poskytovaním služieb predávajúcim a ochranou spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, P. O. BOX 29 Bajkalská 21/A 827 99  Bratislava. Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59, 911 01  Trenčín.   

6. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok 

 6.1. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými inými relevantnými právnymi predpismi.

6.2. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

6.3. Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky, ak nie je v záručnom liste uvedené inak záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručnú dobu nemožno skrátiť a taktiež ju zamieňať so životnosťou tovaru. Za vadu veci sa považuje neexistencia takej vlastnosti veci, ktorá sa u veci určitého druhu a veku všeobecne predpokladá a v dôsledku ktorej je možnosť využitia veci podstatne znížená (napr. batérie).  V tomto prípade záruka kupujúcemu zabezpečuje, že môže vec kedykoľvek v záručnej dobe použiť, avšak len po dobu, ktorá vyplýva z povahy veci alebo technickej normy alebo ktorá je na nej vyznačená ako doba životnosti (funkcie).

6.4. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením, v dôsledku nevykonania pravidelnej údržby a servisných prehliadok (ak sú určené podľa používateľského manuálu) pre tovar kategórie lyže, kolieskové korčule a bicykle.

6.5. Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade ak je odstránená plomba z tovaru alebo ak bude vykonaný zásah do tovaru.

6.6. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet:

  • odoslaním tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi (najmä doklad o kúpe) na: trencin@hudysport.sk alebo Soblahovská 3161, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

6.7. K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

6.8. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné. Všetky informácie o priebehu reklamačného konania kupujúci získa na adrese : trencin@hudysport.sk.

6.9. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu niektorým so spôsobov uvedených v bode 6.9 a vydať o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy kupujúceho je kupujúci povinný v lehote 30 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie.

6.11. Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať skladné 1 € s DPH denne za neprevzatý tovar po uplynutí 30 – dňovej lehoty, v prípade ak o tom, že je tovar pripravený na prevzatie spotrebiteľom výslovne spotrebiteľa informoval.

6.12. Alternatívne riešenie sporov
V prípade nespokojnosti so spôsobom vybavenia reklamácie predávajúcim, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na uvedenú žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. orgánu na príslušnému na alternatívne riešenie sporov. V Slovenskej republike je príslušným orgánom Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.  Základné pravidlá nákupu

7.1. Tovar je zasielaný len na územie Slovenské republiky.
Ceny tovaru sú vrátane všetkých daní a poplatkov okrem nákladov na doručenie tovaru.
Jednotlivé formy zliav nie je možné kombinovať. Zľavy sa nesčítajú.
Všetky podané objednávky sú považované za záväzné.
Každá objednávka dostane registračné číslo, pod ktorým bude vedená až do vybavenia.
O stave objednávky je kupujúci v priebehu jej vybavenia informovaný prostredníctvom informačných emailov zasielaných predávajúcim na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

Ceny platia do konca kalendárneho mesiaca a ponuka platí do vypredania zásob.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a reklamačným poriadkom.

Všetky osobné údaje uvedené kupujúcim pri registrácii či v objednávke podliehajú ochrane osobných údajov a budú použité iba na vybavenie objednávky (vrátane hodnotenia spokojnosti).

8.  Vernostný program EVEREST

8.1. Kupujúci, ktorý na www.hudysport.sk vykoná riadnu registráciu sa stáva členom vernostného programu EVEREST.

8.2. Pre nakupovanie v elektronickom obchode je v rámci registrácie každému členovi vernostného programu vytvorený na www.hudysport.sk zákaznícky účet a súčasně sa vydá a zašle nová zákaznícka karta - vernostná karta HUDY v digitálnej podobe, ktorá sa používa na nákupy v kamenných obchodoch HUDYsport.

8.3. Kľúčové podmienky a zpôsob realizácie vernostného programu EVEREST definujú Všeobecné pravidlá vernostného programu EVEREST.

9.  Hodnotenie zákazníckej spokojnosti

9.1. V rámci zlepšovania kvality poskytovaných služieb a ponúkaného tovaru používa predávajúci nižšie uvedený softvérový nástroj pre zisťovanie a vyhodnocovanie zákazníckej spokojnosti. V rámci vyhodnocovania  spokojnosti sú zákazníkovi zasielané hodnotiace formuláre. Zasielanie týchto hodnotení môže zákazník kedykoľvek zrušiť alebo požiadať spätne o výmaz svojich hodnotení.

9.2. Kupujúcemu je na základe jeho objednávky zaslaný na ním uvedenú emailovú adresu HUDY hodnotiaci formulár tovaru, v rámci ktorého je vyzvaný k ohodnoteniu tovaru ktorý bol súčasťou jeho objednávky. V prípade vyplnenia, je hodnotenie z tohto formulára použité a zobrazené v detaile vybraného produktu ako recenzia tovaru na www.hudysport.sk. Možnosť zrušiť zasielanie HUDY hodnotiaceho formulára má kupujúci priamo v tomto formulári alebo kontaktovaním zákazníckeho centra na trencin@hudysport.sk.

9.3. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overenézákazníkmimôžetekedykoľvekvyjadriťnámietkuodmietnutímďalšíchdotazníkovpomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. Viac o službe Overené zákazníkmi

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Kupujúci čestne vyhlasuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a poskytuje osobné údaje dobrovoľne za účelom ich spracúvania, najmä ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo zmeny, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničný prenos do členských štátov EÚ a tretích krajín, poskytovania, sprístupňovania.

10.2. Kupujúci ďalej týmto udeľuje súhlas v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) na spracúvanie osobných údajov na účely marketingu, zasielanie marketingových ponúk, newsletterov, informácii o produktoch a novinkách, a na účely priameho marketingu vrátane zasielania marketingových informácii všeobecného charakteru, v zmysle ustanovenia § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to najmä prostredníctvom pošty a/alebo elektronickej pošty. Kupujúci svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely vymedzené v týchto Obchodných podmienkach používania udeľuje uzatvorením kúpnej zmluvy alebo iným obdobným vhodným spôsobom. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek bezplatne odvolať.

10.3. Predávajúci môže spracúvať osobné údaje poskytnuté Kupujúcim, a to najmä v rozsahu kontaktných údajov Kupujúceho, vrátane mena, priezviska, akademického titulu, adresy trvalého pobytu, adresy na doručovanie, ak sa líši od adresy trvalého pobytu, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, pohlavia a dátumu narodenia.

10.4. Predávajúci týmto vyhlasuje, že získané osobné údaje Kupujúceho použije len na vyššie uvedené účely.

10.5. Uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov Kupujúci udeľuje Predávajúcemu na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov podľa bodu 10.1, bodu 10.2 a bodu 10.3 tohto článku Obchodných podmienok.

10.6. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci čestne vyhlasuje, že Predávajúci si voči nemu splnil svoju informačnú povinnosť pred samotným získaním osobných údajov a oboznámil ho so všetkými informáciami, skutočnosťami, právami a povinnosťami podľa Zákona o ochrane osobných údajov ako aj právami a povinnosťami vyplývajúcimi z ostatných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov.

10.7. Kupujúci týmto zároveň čestne vyhlasuje, že Predávajúci ho oboznámil so všetkými nasledujúcimi právami dotknutej osoby v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov. V nadväznosti na uvedené má Kupujúci  právo na základe žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

10.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v tomto článku Obchodných podmienok.

10.9. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

10.10. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ustanoveniam Zákona o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

10.11. V prípade skončenia vzťahu založeného medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa týchto Obchodných podmienok, na ktorom sa zakladalo spracúvanie osobných údajov Kupujúceho, budú osobné údaje Kupujúceho naďalej uchovávané v databáze Predávajúceho  len v rozsahu a po dobu požadovanú príslušnými právnymi predpismi. Všetky ostatné osobné údaje budú na základe rozhodnutia Predávajúceho  zlikvidované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov alebo anonymizované.

10.12. Prevádzkovateľ webovej stránky zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") a zákona č. 18/2018 z. z, z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.13. Prevádzkovateľ webovej stránky sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe. Osobné údaje klientov sú uložené na vlastných serveroch prevádzkovateľa. Všetky osobné údaje sú uložené na území Európskej únie

11. Spracovanie cookies

11.1. Predávajúci používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenia reklamy, prispôsobenia zobrazenia webových stránok www.hudysport.sk. Cookies pre meranie návštevnosti webstránky a prispôsobenie zobrazenia webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu.

Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google a Facebook.
Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu.

Zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu je aktivované z iniciatívy návštevníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky.

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých marketingových cookie. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookie pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Zhromaždené cookie súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zozbierané cookie súbory sú následne spracované spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Berte prosím v úvahu, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Cookie tretích strán – podsekcia

Predávajúci môže zhromažďovať na svojich webových stránkach www.hudysport.sk nasledujúce súbory cookies:
1)  Googleanalytics, získavanie štatistických informácií, expirácia – podľa nastavenia prehliadača, alebo po odstránení

Súhlas s používaním súborov cookie za účelom vyjadreným v týchto Obchodných podmienkach sa v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, považuje príslušné nastavenie zvoleného internetového prehliadača.

Súbory cookie je možné pomocou internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookie alebo úplne z koncového zariadenia odstrániť.

V prípade nepoužívania súborov cookie Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie webovej stránky na koncovom zariadení.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

12.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

12.3. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Príloha č. 1 - VZOROVÉ ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci:

Obchodná spoločnosť 64 s.r.o., so sídlom Soblahovská 3161, 911 01 Trenčín, IČO: 54586321, DIČ: 2121730842, IČ DPH: SK2121730842

Pobočka expedície:

Názov a adresa príslušnej pobočky expedície (kamenné predajne HUDYsport) podľa priložených dokladov v zásielke

Kupujúci:

Meno a priezvisko kupujúceho

Adresa, telefón, email kupujúceho

Číslo bankového účtu kupujúceho

Vec: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Oznamujem Vám, že podľa ustanovenia § 7 ods. 1 v spojení s § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov odstupujem od kúpnej zmluvy, ktorou som od Vašej spoločnosti kúpil tovar:

- číslo objednávky

- kód a názov tovaru

Dátum:

........................... podpis kupujúceho