Reklamačný poriadok

Potrebujete uplatniť reklamáciu tovaru? Tu nájdete bližšie informácie ako správne postupovať.

Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ:
Štefan Kuchár - ROCK FAUN
Jána Milca 739/17
01001 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 415 624 490
IČO DPH: SK1020507675
IČO: 32889798
DIČ: 1020507675

Práva a povinností z chybného plnenia
 

1. Kvalita tovaru pri prevzatí
a) Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

b) Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.

c) Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

d) Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

e) Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

f) U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

2. Zákonné práva z vád tovaru
a) Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

b) Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

c) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady.

d) Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

e) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

f) Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie.

Vybavenie reklamácie


a) Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho so sídlom v Slovenskej republike, prípadne u iného podnikateľa určeného v záručnom liste, ktorý je v mieste sídla predávajúceho, alebo v mieste pre kupujúceho bližšom. Ak si svoje právo kupujúci uplatní písomne alebo elektronicky, musí uviesť svoje kontaktné údaje, popis vady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

b) Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží odo dňa odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu, alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by musí byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu a musí by byť čistý a kompletný.

c) Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový.

d) Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

e) Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou, alebo prostredníctvom SMS.

f) Pri oprávnenej reklamácii prináleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Riešenie sporov
 

a) Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

b) Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je účinný od 1.apríla 2019. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny reklamačného poriadku.