Súhlas so spracovaním osobných údajov (newsletter)

Zaškrtnutím políčka dávate svoj výslovný súhlas správcovi osobných údajov: HUDYsport a.s., sídlo: Bynovec 138, 405 02 Bynovec, IČO: 272 68 560, spoločnosti zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Ústí nad Labem spisová značka B 1605 (ďalej len Správca), aby spracovával v súlade s platnou a účinnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vaše nasledujúce osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Email

ktoré sme získali priamo od Vás na nasledujúce účely Správcu uskutočňované samotným Správcom alebo osobami ním poverenými:

 • zasielanie newsletterov, ktorých obsahom sú informácie o udalostiach organizovaných Správcom a obchodné oznámenia
 • marketingové spracovanie, analýzy a profilovanie s cieľom prispôsobiť ponuku týkajúcu sa výrobkov a služieb Vašim potrebám a skvalitňovania služieb;

Spracovanie osobných údajov je uskutočňované Správcom a Vaše osobné údaje môžu byť spracované tiež nasledujúcimi príjemcami:

Spracovatelia:

 • Spoločnosť ACOMWARE s.r.o., IČO: 250 47 965, Budějovická 778/3, Michle (Praha 4), 140 00 Praha – konzultačná a marketingová spoločnosť v oblasti e-commerce, zabezpečujúca mailingové služby
 • Členovia predajnej siete „franchisanti“ – zabezpečujúci obchodné aktivity v „kamenných“ predajniach a zdieľajúci so správcom spoločný informačný systém
 • Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727, Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha – internetový nákupný portál a porovnávač cien

Príležitostne môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené servisným organizáciám správcu, v rámci servisných prác, ale vždy v minimálnom rozsahu daným účelom. Týmito príjemcami sú dodávatelia informačných systémov:

 • Spoločnosť VSHosting s.r.o., IČO: 61505455, Sodomkova 1579/5, 102 00 Praha – Hostivař – prevádzkovateľ datacentra a poskytovateľ IaaS služieb, zabezpečujúci služby na prevádzku e-shopu
 • Spoločnosť ASPone, s.r.o., IČO: 28274326, Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín – prevádzkovateľ datacentra a poskytovateľ hostingových služieb, zabezpečujúci hosting server ERP systému
 • Spoločnosť PeckaDesign, s.r.o., IČO: 262 66 644, Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno – dodávateľ aktuálne vyvíjaného systému e-shopu

Tento súhlas je udelený na dobu určitú, a to na dobu trvania 36 mesiacov od udelenia súhlasu.   

Tento súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný, a to nasledujúcim spôsobom:

 • Písomným odvolaním osobne odovzdaným kontaktnej osobe na adrese: Bynovec 138, 405 02 Bynovec
 • Zaslaním odvolania na adresu sídla spoločnosti
 • Zaslaním odvolania v e-mailovej komunikácii na adresu gdpr@hudy.cz

Týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s Informačným memorandom o spracovaní osobných údajov, že som mu plne porozumel/a, a že osobné údaje, ktoré som poskytol/a sú presné, pravdivé a úplné. Som si vedomý/a, že mám právo:

 1. vziať svoj súhlas kedykoľvek späť;
 2. požadovať od Správcu informáciu, aké osobné údaje o mne Správca spracováva;
 3. požadovať od Správcu vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov;
 4. vyžiadať si u Správcu prístup k mojim osobným údajom a tieto aktualizovať alebo opraviť;
 5. požadovať od Správcu vymazanie mojich osobných údajov; a
 6. v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Podrobnejšie informácie ohľadom našej politiky spracovávania a ochrany osobných údajov nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.hudysport.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Ďakujeme.